Тарифа

Адвокатска кантора „Станислав Стефанов“ предоставя юридически услуги и консултации на цени, съобразени с разпоредбите на Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, приета от Висшия адвокатски съвет (Наредбата).

Моля, при записване на час за консултация, поискайте предварително информация за цената на исканата услуга. Адвокат Станислав Стефанов извършва всички видове консултации след предварителното им заплащане. Извършват се консултации и в почивни и празнични дни, както и след работното време на кантората – 10:00-18:00 часа, като цената на консултацията подлежи на индивидуално договаряне.

Когато заплащането на консултацията става по банков път, плащането следва да постъпи в посочената банкова сметка или да се приложи платежно нареждане, с което да се удостовери извършеното заплащане на услугата. Писмени консултации се предоставят в срок от 3 работни дни, като при наличие на усложнена фактическа обстановка и/или правна сложност срокът за предоставянето й се договаря индивидуално.

Предоставеният по-долу списък с адвокатски услуги, предоставяни от Адвокатска кантора „Станислав Стефанов“, е непълен и има за цел клиентът да придобие ориентация за най-търсените правни услуги. При запитване ще Ви бъде предоставена допълнителна и/или уточняваща информация за цената на всяка една адвокатска услуга, която не намирате в настоящата листа.

 

1. Справка в съда или администрацията;

2. 30-минутна устна консултация в кантората;

3. 30-минутна устна консултация с преглед на документи в кантората;

4. 60-минутна устна консултация в кантората;

5. 60-минутна часова устна консултация с преглед на документи в кантората;

6. Първоначален преглед на документи и консултация при сделка с недвижим имот;

7. 30-минутна устна онлайн консултация (по Skype или Viber);

8. 60-минутна устна онлайн консултация (по Skype или Viber);

9. Писмена консултация и съвет, извършени въз основа на предоставени от клиента данни – от 100 лева до 300 лева, в зависимост от сложността на казуса;

10. Проучване на дело, с даване на мнение по него (за дела, образувани в съдилищата в гр. София, както и за дела, образувани в съдилища извън гр. София);

11. Изготвяне на нотариални покани, молби за приемане или отказ от наследство, изготвяне на книжа за нотариално вписване, молби за опрощаване на дължими суми и други молби;

12. Съставяне и/или анализ с поправка на: писмен договор (в това число договори за кредит), нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека,  извънсъдебна спогодба;

13. Участие в преговорен процес;

14. Текуща правна помощ (абонаментно правно обслужване) по договор с юридическо лице или едноличен търговец (в зависимост от уговорената часова заетост на адвоката); процесуално представителство, защита и съдействие по дела, както и за писане на специфични договори със значим за юридическото лице интерес;

15. Изготвяне на жалби и сигнали до прокуратурата и полицията;

16. Извършване на справка по изпълнително дело (както за дела в град София, така и извън град София);

17. Изготвяне на молби и уведомления до ЧСИ;

18. Проучване на изпълнително дело в кантората на ЧСИ (както за дела в град София, така и извън град София);

19. Проучване на изпълнително дело в адвокатската кантора (клиентът осигурява препис от делото);

20. Изготвяне на пълномощни, писма и други документи;

21. Учредяване, регистриране и вписване на промени в съответния регистър на едноличен търговец, събирателно дружество, командитно дружество, дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество, юридически лица с нестопанска цел;

21. Преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон;

22. Обявяване на Годишен финансов отчет в ТРРЮЛНЦ;

23. Обявяване на Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството за неизвършване на дейност;

24. Процесуално представителство, защита и съдействие по търговски, граждански и административни дела (пред всички инстанции):

– неоценяеми искове (като атакуване на вписвания);

– охранителни производства и производство за обезпечение на доказателства;

– производства по частни жалби;

– производства по Търговския закон по иск на съдружник или акционер срещу дружеството;

– процесуално представителство, защита и съдействие по граждански и търговски дела с определен интерес;

– процесуално представителство, защита и съдействие по искове по чл. 75, 76 и 108 от Закона за собствеността;

– процесуално представителство, защита и съдействие по дела за съществуване, за унищожаване или за разваляне на договори и за сключване на окончателен договор с предмет вещни права върху недвижими имоти;

– процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела с определен материален интерес;

– процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела без определен материален интерес (дела по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър; дела по Кодекса за социално осигуряване; дела по глава единадесета от Закона за обществените поръчки; производства по обжалване на крайния акт по чл. 108, т. 1 – 3 ЗОП);

– процесуално представителство, защита и съдействие в производства за обезпечаване на бъдещ иск и в производства за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист.

25. Изготвяне на искова молба и писмен отговор по искова молба, на въззивна жалба и отговор по въззивна жалба, без процесуално представителство, както и проучване на гражданско дело и приподписване на касационна жалба по чл. 284, ал. 2 ГПК, когато не е изготвена от приподписващия адвокат.

26. Процесуално представителство, защита и съдействие по изпълнително дело и извънсъдебно изпълнение:

– образуване на изпълнително дело;

– процесуално представителство, защита и съдействие на страните по изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания;

– съдебни поръчки, изготвяне на частни жалби, обжалване на действията на съдебен изпълнител, на нотариуса или на откази за вписване в Агенцията по вписванията или друг регистър.

27. Процесуално представителство, защита и съдействие по административнонаказателни дела:

– изготвяне на жалба срещу наказателно постановление без процесуално представителство;

– процесуално представителство, защита и съдействие по дела срещу наказателни постановления, в които административното наказание е под формата на глоба, имуществена санкция и/или е наложено имуществено обезщетение;

– процесуално представителство, защита и съдействие по дела от административнонаказателен характер извън гореописаните случаи.

ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО

Всички видове адвокатски възнаграждения се заплащат авансово, при сключване на договор за правна защита и съдействие и ако се налага – предоставяне на пълномощно. По договаряне, в зависимост от индивидуалните потребности на клиента, адвокат Станислав Стефанов приема разсрочено плащане, като най-често се сключват следните погасителни схеми при разсрочване плащането на възнаграждението, както следва:

А) 1/2 или 1/3  от съответното възнаграждение се заплаща авансово при подписване на договора за правна защита и съдействие или при предприемане на работата от адвоката;

Б) Oстаналата 1/2 или 2/3 от възнаграждението се заплаща:

– при завършване на работата на адвоката по съответната справка, документ или преговори, като крайният резултат от работата се изпраща на клиента или се обобщава (в повечето случаи резултатът от работата се изпраща на имейла на клиента);

– за възнагражденията по съдебните дела – най-късно до датата на първото съдебно заседание;

– за възнагражденията по изпълнителните дела – най-късно до датата на прекратяване на изпълнителните действия, а при настъпване на спиране на изпълнението – в едноседмичен срок от датата на спирането на изпълнението. При частна жалба срещу действия на ЧСИ – най-късно на датата на предаване/депозиране на частната жалба;

– за възнагражденията по административно-наказателните дела – най-късно до датата на изготвяне на жалбата срещу наказателно постановление (когато е без процесуално представителство), респ. до датата на първото съдебно заседание по делото.

 

Адвокат Станислав Стефанов може да оказва безплатна правна помощ на:

1. материално затруднени лица;

2. лица, които имат право на издръжка;

3. близки и роднини, както и на юристи.

 

За всички останали случаи адвокатските възнаграждения се определят по договаряне между страните, като се спазват изискванията на Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, както и останалото приложимо българско законодателство.

 

Важно!

При защита по дела, които поради своята правна сложност или процесуално поведение на някоя от страните протичат в повече от две съдебни заседания, за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 100 лева.

 

Важно!

Адвокат Станислав Стефанов не работи дела на резултативен хонорар.

Всички видове адвокатски възнаграждения се заплащат в брой или по посочена банкова сметка.