Трудово право

Трудово право

В областта на трудовото право предлагам цялостно правно обслужване и процесуално представителство. Притежавам значителен опит, който придобих първоначално като юрисконсулт в Столична община – район „Изгрев“, след това като старши юрисконсулт в Централно управление на Агенция за социално подпомагане, като юрисконсулт на дружества в сферата на осигуряването и застраховането и впоследствие като адвокат.

 

Най – често споровете на работното място са трудни и доста неприятни за голяма част от служителите. Причина за това обикновено е отношението на ръководните лица в дружеството – работодател, които не се опитват или не успяват да намерят оптимални решения за ежедневните проблеми. Именно при конкретно създала се ситуация клиентът най – често иска правна консултация с адвокат.

 

Понякога една правна консултация с адвокат, свързвана с трудовоправни въпроси, е единственият начин да се разреши успешно даден трудов спор или въпроси, свързани със сключения трудов договор като цяло. Като адвокат по трудово право разбирам, че с тези въпроси трябва да се борави както с решителност, така и с правилна преценка, поради което с готовност заявявам, че мога професионално да защитя репутацията на своите клиенти и да направя възможното за гарантиране на настоящата и бъдещата им финансова стабилност. Ангажирам се да предоставя реалистични съвети на базата на действащото законодателство, за да постигнете разрешение на конкретните проблеми.

 

Консултацията с адвокат не означава непременно започване на дело. В голяма част от случаите като адвокат успявам да постигна съгласие с работодателите за бързото уреждане на взаимоотношенията с техните служители. В много случаи чрез проведена дискретна комуникация с работодателя клиентът получава справедливо финансово обезщетение, ако се стигне до прекратяване на трудовото правоотношение.

Услуги, които предлагам в областта на трудовото право:

Изготвяне и преглед на трудови и граждански договори и правна документация

– Консултиране във връзка с договорно обезпечаване на отношения както за физически, така и за юридически лица;

– Консултиране при изготвяне и подписване на граждански договори;

– Консултации относно различния режим в осигуряването по граждански и трудови договори;

– Консултиране, съдействие и изготвяне на индивидуални и колективни трудови договори, договори за управление и контрол;

– Изготвяне на трудовоправна документация (ТРЗ) – длъжностни характеристики, заповеди, вътрешни правила, правилници, инструкции и други;

– Експресен правен анализ на проекти на трудови договори (консултация непосредствено преди сключване на трудов договор) – относно същественото договорно съдържание (начало, работно време, трудово възнаграждение, извънреден труд, почивки, отпуски, платен годишен отпуск, дисциплинарна отговорност, трудови обезщетения, прекратяване).

 

Консултиране относно прекратяване на трудови и граждански договори

– Консултации по социално и здравно осигуряване;

– Предварителна закрила при уволнение;

– Консултации при уреждане на трудовите правоотношения и трудовите спорове межу работодатели и работници и служители, преструктуриране и прекратяване на трудови правоотношения;

– Консултации и защита на клиента пред съд във връзка с всички аспекти на отношенията работодател – служител;

– Консултации във връзка с правата на работниците и служителите при оставане без работа;

– Консултации и съдействие при претендиране на неустойки и обезщетения по трудови и граждански договори.

 

 

Представителство пред съда

– Защита срещу незаконно уволнение;

– Възстановяване на работа;

– Предявяване на искове за неизплатено трудово възнаграждение;

– Претендиране на обезщетения за неползван платен годишен отпуск, обезщетение при пенсиониране, обезщетение за оставане без работа.

Имате въпроси?

Свържете се с адвокат Станислав Стефанов