Недвижими имоти

Недвижими имоти

От изключителна важност за клиента е да се довери на компетентен правен консултант, който да бъде в състояние да отговори на всеки възникнал въпрос и да защитава неговите интереси в процеса на придобиване и разпореждане с недвижими имоти. Като адвокат съм готов да предоставя пълно съдействие за проверката и изясняването на собствеността на даден имот и да окажа цялостно юридическо съдействие за подготовката на набора от документи, които са строго индивидуализирани за всяка отделна сделка с недвижими имоти.

Независимо от вида на сделката (покупко-продажба, замяна, дарение и т.н.), има множество „подводни камъни“, без значение дали клиентът е от страната на купувача или продавача.

Предварителното установяването на вещно – правния статут на конкретния недвижим имот е от решаващо значение за обезпечаване на правната стабилност на последващата сделка с него. Във всички случаи на сделки с недвижим имот се препоръчва извършването на проверка на документацията на този имот и неговата история за период от поне 10 години назад, в т.ч. и на съпътстващите собствеността документи. Проверката има за цел да установи дали имотът е обременен с вещни тежести (в т.ч. законови или договорни ипотеки, възбрани, вписани искови молби, учредени или запазени ограничени вещни права), да се извърши проверка и анализ на наличната документация.

Нерядко в практиката се достига до усложнения в отношенията между страните по сделката, в т.ч. неспазване на срока за изповядване на сделката съгласно предварителния договор, неспазване на сроковете за завършване на сградата, невръщане на даденото капаро. Всички отклонения от обичайния ход на договорния процес дават основание за активиране на допълнителен ресурс, необходим за тяхното преодоляване.

Какво предлагам в областта на сделките с недвижими имоти:

 • Предварителни консултации по предстоящи сделки за придобиване и разпореждане с недвижими имоти – покупки, продажби, дарения, наеми, замяна, ипотеки, особен залог и др.

 • Консултации и изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба на недвижим имот и обявяването им за окончателни по съдебен ред;

 • Съдействие при получаване на обезщетение за неспазени клаузи на предварителен или окончателен договор;

 • Изготвяне на писмени договори, в т.ч. и нотариални актове за придобиване или учредяване на вещни права върху недвижими имоти (право на ползване, право на строеж, право на пристрояване и надстрояване, сервитутно право);

 • Изготвяне на правни становища по представени проекти на предварителни договори и на нотариални актове;

 • Изготвяне на допълнителни споразумения (анекси) към вече сключени договори;

 • Изясняване на вещно-правния статут на недвижим имот, права на трети лица върху имота, справки за липса на тежести, възбрани, ипотеки, вписани искови молби;

 • Изготвяне на договори при покупка на жилище в процес на строеж (за имоти без съставен Акт обр. 16);

 • Правно съдействие при отпускане на банков заем (ипотечен, потребителски кредит);

 • Правни консултации относно бъдещи инвестиции в недвижими имоти и представителство при големи инфраструктурни проекти, в т.ч. правни консултации и участие в преговори между собственици и строителни фирми за придобиване на земя, завършени обекти, обекти в строеж и при предстоящо строителство;

 • Правна помощ и съдействие при извършването на всички дейности, свързани с проектиране на сгради, одобряване на архитектурните планове, издаване на разрешение за строеж, сключване на присъединителни договори с дружествата – доставчици на услуги – електроснабдяване, водоснабдяване, топлофикация, газификация и др., включително и разрешаване на спорове пред компетентния съд;

 • Правни консултации относно промяна на статута на земеделска земя;

 • Данъчно консултиране при сделки с недвижими имоти;

 • Правно съдействие при процедури по градоустройствени изменения;

 • Правни консултации при придобиване на държавни и общински имоти и участие в тръжни процедури;

 • Представителство пред нотариус, както и правни консултации във връзка с изготвяне на нужните документи за нотариалната сделка (по желание на клиента – снабдяване с необходимите документи, издавани от компетентните институции);

 • Правни консултации във връзка с възстановяване на собственост на одържавени имоти, както и при отчуждаване на недвижими имоти за държавни и общински нужди;

 • Правно съдействие за извършване на обстоятелствени проверки при придобиване на недвижими имоти по давност;

 • Процесуално представителство по граждански дела пред всички съдебни инстанции и водене на изпълнителни производства при спорове относно право на собственост върху недвижим имот и останалите ограничени вещни права;

 • Изготвяне и анализ с поправка на договори за наем на недвижими имоти, договори за лизинг, договори за управление и поддръжка, договори за строителство;

 • Правни консултации, съдействие и извънсъдебна правна помощ във връзка с отношенията между съсобствениците, възникващи по повод на общата вещ, в т.ч. изготвяне на договори за разпределяне на ползването на съсобствен имот, решения на съсобствениците за управление на съсобствената вещ;

 • Процесуално представителство и защита по вещноправни спорове пред съда, включително по искове на съсобствениците за разпределяне на ползването на съсобствен имот, както и по въпросите за управление на съсобствен имот и правото на събиране на плодовете и добивите от него;

 • Правно съдействие и извънсъдебна правна помощ по въпроси, касаещи ползването на съсобствената вещ и получаването на добивите и плодовете от нея, в т.ч. изготвяне на нотариални покани и отговори на нотариални покани за заплащане на обезщетение за лишаване от ползите от съсобствен имот или от други съсобствени движими вещи, или за заплащане на припадащата се на съсобственик част от плодовете и/или добивите от общата вещ, включително от наем или рента, когато общата вещ се използва лично само от някои от съсобствениците;

 • Правно консултиране, съдействие и представителство (извънсъдебно и съдебно) при изкупуване на дял от съсобствен недвижим имот;

 • Представителство и съдействие при извършване на доброволна или съдебна делба на съсобствени вещи и недвижими имоти;

 • Процесуално представителство при реституционни претенции;

 • Правна помощ и представителство при разваляне на правни сделки с недвижими имоти поради нищожност или недействителност, в т.ч. разваляне на нотариални актове;

 • Изготвяне на декларации, пълномощни и др;

 • Вписвания в Имотния регистър;

 • Представителство пред Агенцията по геодезия, картография и кадастър;

 • Правна помощ и съдействие за защита на владелеца, на владението, за защита на правото на собственост, както и на ограничени вещни права пред всички инстанции на съда;

 • Процесуално представителство по искове за собственост и предаване на владение, включително и по изпълнителни дела при спорове за право на собственост и други вещни права.

Консултиране, защита и процесуално представителство по въпроси и по дела във връзка с управление на Етажната собственост:

  • Изготвяне на документация за провеждане на Общи събрания на Етажната собственост

  • Консултации относно правния режим на дължимите вноски към Етажната собственост

  • Защита срещу незаконосъобразни решения на Етажната собственост

Имате въпроси?

Свържете се с адвокат Станислав Стефанов