Корпоративни услуги

Корпоративни услуги

Притежавам значителен опит в търговското и дружественото право, благодарение на който съм в състояние да предложа цялостно правно обслужване на юридически лица, в рамките на което да откривам заедно с клиента всички проблеми и да предоставя навременни съвети за тяхното разрешаване.

Регистрация и вписване на промени

През практиката си като адвокат съм съдействал за регистрацията на множество фирми, за да стартират своя успешен бизнес. В подкрепа на това предлагам на своите клиенти да извърша всички необходими действия по документалното оформяне и вписването на новия правен субект в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Имам възможността да извърша навременно и всички необходими действия за последващите промени в регистрираните обстоятелства.​ Ето и най – често предоставяните от мен услуги в тази област:

– Регистрация на Едноличен търговец /ЕТ/, Еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/, Дружество с ограничена отговорност /ООД/, Акционерно дружество /АД/;

– Промяна на обстоятелствата (фирмени промени): прехвърляне на дружествен дял, приемане на нов съдружник, назначаване на нов управител, промяна в наименование на дружество, промяна в предмета на дейност, промяна в адреса на управление, увеличаване на капитала, назначаване на прокурист;

– Преобразуване от ООД в ЕООД, продажба на ЕТ, продажба на ЕООД;

– Заличаване на ЕТ;

– Ликвидация и заличаване на ЕООД и ООД;

– Снабдяване с удостоверение от Агенция по вписванията (актуално състояние) за вече регистрирани търговци.

 

Текущо правно обслужване

Всеки развиващ се бизнес ежедневно се среща с предизвикателства, които изискват бързо правно обслужване. Като адвокат мога да бъда помогна за разрешаването на всички правни въпроси, свързани с дейността на клиента, включително, но не само: експресен преглед на търговски договори и споразумения, консултации по трудовоправни казуси, подпомагане при изготвяне на ТРЗ документация, съдебно и/или извънсъдебно уреждане на възникналите трудови спорове.

 

Събиране на вземания

Когато клиентът има необходимост от подкрепа в случаите, когато има да получава или самият той дължи пари, на разположение съм да търся удовлетворяване на вземането или да предоставя защита срещу кредитори, които са недобросъвестни.

Имате въпроси?

Свържете се с адвокат Станислав Стефанов