Данъчно право

Данъчно право

Като специалист в областта на данъчното облагане, моя основна цел е да намеря най – ефективния начин от данъчна гледна точка, по който клиентите ми да постигнат своите бизнес цели. Като адвокат предоставям на своите клиенти консултации в областта на данъка върху доходите на физическите лица, данъка върху добавената стойност (ДДС), корпоративния данък, местните данъци и такси, извършвам данъчно планиране, проучване на счетоводните досиета на клиентите за периода на ревизия или проверка, изготвяне на жалби и възражения, обжалване на ревизионни актове и други актове, издавани от приходната администрация. Използвам натрупания си професионален опит в областта на данъчното облагане на стоки, корпоративни финанси, реорганизации и преструктуриране на бизнес процеси, пенсии и доходи на наети лица.

Данъчните съвети и консултации, който предлагам, са изцяло съобразени с динамичното развитие на българското и европейското общностно законодателство. В ежедневната си работа използвам всички изследователски инструменти, с които разполага професията и следя съдебната практика и препоръките на НАП, както и решенията по преюдициални дела, водени пред Съда на Европейския съюз.

Като данъчен специалист вярвам, че правилното структуриране и планиране на данъчното облагане е от ключово значение за успешния резултат от транзакциите и инвестициите. Значителна част от данъчната ми практика включва структуриране на бизнес споразумения и оптимизиране на данъчната позиция на клиентите.

Услуги, които предлагам в областта на данъчното право:

Консултации

– Данъчни консултации, свързани с прякото проявление на ЗДДС, ЗКПО, ЗДДС и ЗМДТ към дейността на предприятието или конкретна стопанска операция/сделка; разясняване на процедурите и правоприлагане по ДОПК;

– Данъчно планиране и структуриране;

– Правни услуги във връзка с възстановяване на ДДС

 

Процесуално представителство

– Процесуално представителство от началния момент на ревизия по ДОПК и на жалби пред административните съдилища като първа инстанция, както и пред касационната инстанция, цялостна данъчна защита и процесуално представителство, консултиране по доказателствата, необходими за представяне пред приходните органи;

– Обжалване на наказателни постановления, издавани от органите на приходната администрация.

 

Данъчен процес

Данъчен процес във всичките му фази – от администрация до Върховен административен съд; Изготвяне на възражения срещу ревизионни доклади пред органите по приходите, извършващи ревизията; Изготвяне на жалби срещу ревизионни актове, актове за прихващане и възстановяване, актове, свързани с регистрацията и дерегистрацията на лицата по ЗДДС

 

Договори и преговори

– Изготвяне на обичайни търговски договори и тяхното съобразяване с данъчните последици и данъчния ефект от сделката;

– Участие в преговори с контрагенти с цел разясняване на данъчните последици от сделката за страните;

– Изготвяне на търговски, корпоративни, инвестиционни и други договори.

 

Абонамент

Данъчно-правно абонаментно обслужване на юридически лица

Имате въпроси?

Свържете се с адвокат Станислав Стефанов