Административно право

Административно право

Административното право в България обхваща всички правни въпроси, свързани с държавната администрация. Негова характерна черта е регулирането на правоотношенията между държавните органи и отделните физически и юридически лица. То може да бъде разделено на Общо административно право и Специално административно право.

Общото административно право е регламентирано в Административнопроцесуалния кодекс и обхваща: принципи на административното право, страни и представителство; производството пред административните органи – видове административни актове; споразумение, което се сключва между административния орган и страните в производството или само между страните в производството, и замества административния акт; уредба на индивидуален административен акт, общи административни актове, нормативни административни актове; изисквания за валидност на различните адмнинистративни актове, издаване, влизане в сила и обжалване; съдебно производство – обжалване на различните административни актове, обезщетения, касация, защита срещу незаконни действия и бездействия на административни органи; процедура по принудително изпълнение на административни актове.

Специалното административно право се отнася до определени правни клонове, като например правото, засягащо устройството на територията. Понеже източниците на специалното административно право са отделните закони и множеството подзаконови нормативни актове, издавани от различни органи, то се отличава със специфичен характер на всяка отделна административна процедура.

Нерядко в практиката се достига до усложнения в отношенията между гражданите и администрацията, в т.ч. неспазване на срока за издаване на административни актове, неспазване на процедурни изисквания и други. Всяко отклонение от законоустановения ред за конкретната административна процедура е предпоставка за нарушаване на гарантирани от закона права и свободи на гражданите, вследствие на което се налага иницииране на нови административни и/или съдебни производства.

Услуги, които предлагам в областта на административното право:

– Процесуално представителство пред всички държавни и общински органи;

– Правни консултации по конкретни въпроси на българското административно право;

– Консултации и съдействие в производство по издаване на различните видове административни актове;

– Изготвяне на искане за издаване на облагоприятстващи административни актове;

– Подаване на възражение и оспорване на незаконосъобразни административни актове;

– Процесуално представителство по административни дела пред всички съдебни инстанции в Република България;

– Защита във връзка с принудителни действия на администрацията;

– Kонсултиране и съдействие пред административните органи при лицензионни и разрешителни режими;

– Претендиране и възстановяване на разноските;

– Предявяване на иск за отговорност на административния орган поради нарушаване на законовоустановено задължение за действие или бездействие;

– Обжалване на наказателни постановления, издавани от всички административни органи в Република България;

– Консултации и оказване на правно съдействие на чуждестранни граждани във връзка с придобиване на българско гражданство, статут на пребиваване по Закона за чужденците в Република България.

Имате въпроси?

Свържете се с адвокат Станислав Стефанов