Консултации

Устна онлайн консултация

Съвременният начин на общуване става все по-динамичен, поради което зачестява и нуждата от предоставяне на консултация по нетърпящи отлагане правни въпроси. Нерядко за клиента е практически трудно да посети адвокатската кантора, за да получи нужния правен съвет по въпроси, чието решаване не търпи отлагане, за да се осъществи среща „на живо“ в адвокатската кантора. От друга страна, визуалният контакт между адвоката и неговия клиент осигурява възможността за допълнително изясняване на важни факти и обстоятелства, които са от значение за намиране на оптимално решение на конкретния казус. Това допринася за предоставяне на детайлна информация, като даденият случай разкрива своята индивидуалност и дава възможност за изграждане на персонално насочен подход при намирането на оптималното решение. За да отговори на нуждите на своите клиенти, адвокат Станислав Стефанов предлага и устни онлайн консултации (по Skype или Viber), с възможност за видеовръзка между адвоката и клиента.

В зависимост от естеството и сложността на казуса устните онлайн консултации могат да бъдат с различна продължителност. За да бъде възможно провеждането им в максимално стегнат и полезен за клиента начин, препоръчително е чрез формата за контакст клиентът да представи накратко въпросите, по който желае да получи консултация. След като се запознае с казуса, адвокат Станислав Стефанов ще се свърже с клиента на оставените координати за връзка, като даде информация с какво би могъл да бъде полезен, както и за цената на предлаганата услуга.

Устните онлайн консултации се заплащат предварително, след като бъде уточнена тяхната продължителност и преди да бъдат извършени.

Обикновено устните онлайн консултации (по Skype или Viber) са с продължителност 30 минути или 60 минути. Ако сложността на касуса изисква по – продължително запознаване с фактите и обстоятелствата, извършване на справки в съдебни и административни места, както и изготвяне на документи с правно съдържание, адвокат Станислав Стефанов ще предложи как може да продължи процеса по консултиране, като се съобрази с индивидуалните нужди и възможности на клиента.

 

Предимства и ползи на онлайн консултирането:

– Извършва се в удобно за клиента време;

– Достъпност – клиентът получава отговор на своя въпрос, използвайки Skype или Viber;

– Консултацията се извършва в удобно за клиента място, в позната за него обстановка – например в офиса или в дома;

– Бърза реакция и подкрепа от страна на адвоката.

 

Недостатъци на онлайн консултирането:

Не трябва да бъде спестявано и наличието на недостатъци на този вид консултиране, тъй като това е нещо важно, което клиентът трябва да знае:

– Много често проблемът не се представя пълно, липсват факти, които дори и незначителни на пръв поглед, могат да се окажат решаващи. Като цяло, непълното представяне на фактите не се дължи на клиента, а на факта, че е доста трудно един проблем да бъде формулиран обстойно устно, без да бъдат изпуснати важни детайли от него;

– Невинаги е възможно да се обсъди пълният набор от документи, които имат значение за казуса – в такива случаи клиентът ще бъде насочен към друг вид консултиране, включително чрез писмена консултация, при която след като се предоставят необходимите документи, ще се даде по-подробен отговор на поставения въпрос.

 

Разбира се, че има достатъчно случаи, при които отговорите онлайн могат да дадат на клиента именно това, което той очаква. Ако по време на устната онлайн консултация се поставят въпроси, които изискват извършване на различни по вид и обхват справки и проверки, допълнително запознаване с постановени по случая съдебни актове и извършване на допълнителни действия, изискващи изрично упълномощаване, адвокат Станислав Стефанов ще препоръча на клиента да си запише час за консултация на място в кантората.

Важно! Извънредни правни консултации

Усложнената епидемична обстановка в страната поради разпространението на COVID-19 доведе до оставането на много хора вкъщи – било защото им се налага да работят дистанционно от домовете си, било защото трябва да спазват наложената им карантина или защото се грижат за други членове на семейството си. Несъмнено, епидемичната обстановка постави за решаване редица юридически въпроси пред гражданите и пред бизнеса – най-често изпълнението на ангажименти по доставки и извършване на плащания.

Създалата се ситуция изисква основан на закона подход, за да се преодолеят възникналите пречки в гражданския и търговския оборот, както и да се вземат мерки за защита на гражданските права и свободи. Кризата не само създаде нови видове отношения, но и се превърна в причина за предоговаряне на търговските и гражданските взаимоотношения. Адаптирането както на вече съществуващи, така и на предстоящи договорни взаимоотношения, стои в основата на стабилен стопански и граждански оборот не само в краткосрочен план, но и очевидно за по-дълъг период от време.

В стремежа си да отговори на настъпилата извънредна ситуация в страната и осъзнавайки ролята на адвокатската професия, адвокат Станислав Стефанов е готов да осъществява навременна юридическа подкрепа, изразяваша се в провеждане на консултации, преговори и съдействие на гражданите и на бизнеса, включително и от разстояние – извършване на писмени консултации по имейл, устни консултации (по телефон и онлайн), експресен дистанционен преглед на договори и документи. Чрез формата за контакт можете да опишете Вашата ситуация или да отправите запитване и след като адвокат Станислав Стефанов се запознае с казуса, ще се свърже с Вас, за да Ви информира с какво би могъл да бъдем полезен, както и ще получите информация за цената на предлаганата услуга.

Важно! Консултация по email

При желание от страна на клиента адвокат Станислав Стефанов може да предостави писмена консултация на посочен имейл. За изготвянето на тази писмена консултация е нужно клиентът да изпрати своето запитване чрез формата за контакт, като в отговор ще бъде изпратена информация за стойността на адвокатското възнаграждение и начините за неговото плащане.

Адвокатското възнаграждение за писмена консултация по имейл е в зависимост от сложността на казуса и поставените въпроси и се определя предварително, преди предоставяне на исканата консултация.

За да бъде консултиран пълноценно, клиентът следва да опише казуса си максимално ясно и пълно. Важно е да се изложат подробно всички факти и обстоятелства, отнасящи се до случая. По преценка на клиента може да се приложат документи, които да бъдат обсъдени и съобразени в исканата писмена консултация.