Данък при опрощаване на задължения

Въпрос:

 Здравейте! Преди две години изтеглих „бърз кредит“ от финансова институция. Тъй като не успях да го изплатя навреме, кредитиращата компания заведе изпълнително дело срещу мен пред частен съдебен изпълнител. Сега ми предлагат да прекратят изпълнителното дело, ако се съглася да изплатя наведнъж по-голямата част от задължението, а остатъкът да ми бъде опростен. Имам ли допълнителни задължения във връзка с това опрощаване?“

 Отговор на адвокат Станислав Стефанов:

Въпросът, който поставяте, касае дължимите такси по изпълнителното дело, както и дължимия данък по Закона за местните данъци и такси.

След като вече има образувано срещу Вас изпълнително дело за събиране на задълженията Ви, освен размера на Вашето задължения към кредитиращата компания, Вие дължите обикновени и пропорционални такси към съдебния изпълнител, които се събират наред с основния дълг.

В случай, че постигнете споразумение с кредитора Ви, следва да го оформите в писмен вид. При опрощаване на част от задълженията Ви (главница и/или изтекли лихви), освен обикновените такси за образуване на изпълнителното дело, за цялостно проучване и др., Вие дължите на съдебния изпълнител и пропорционална такса по т. 26 от Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители. Тази пропорционална такса се събира само върху общо събраната сума, но не и върху размера на целия дълг, в следните размери:

  • за суми до 100 лв. – 10 лв.;
  • за суми от 100 до 1000 лв. – 10 лв. + 10 на сто за горницата над 100 лв.;
  • за суми от 1000 до 10 000 лв. – 100 лв. + 8 на сто за горницата над 1000 лв.;
  • за суми от 10 000 до 50 000 лв. – 820 лв. + 6 на сто за горницата над 10 000 лв.;
  • за суми от 50 000 до 100 000 лв. – 3220 лв. + 4 на сто за горницата над 50 000 лв.;
  • за суми над 100 000 лв. – 5220 лв. + 2 на сто за горницата над 100 000 лв.

Освен таксите по изпълнителното дело, Вие сте данъчно задължени за опростената част от дълга. Съгласно чл. 44, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), опростените задължения се облагат с данък в размер на данък дарение. Този данък се заплаща от приобретателя на имуществото по чл. 44 от ЗМДТ, т.е. от Вас, освен ако е уговорено друго.

Данъкът се определя въз основа на данъчна декларация, която се подава в данъчната служба на общината по постоянния Ви адрес в двумесечен срок от извършеното опрощаване. Дължимият данък е в размер от 3,3 до 6,6 на сто от стойността на опростената част от дълга, като конкретният размер се определя с наредбата, приета от общинския съвет към общината, на чиято територия е Вашият постоянен адрес.